Home Contact Us
QAS
Whole Blood Controls Serum Controls Urine Controls Custom Controls Analyte List
DAU SCREEN 300   PLUS 25% MINUS 25%
  Benzoylecgonine 375ng/ml 225ng/ml
  Creatinine 25mg/dl 15mg/dl
  Methadone 375ng/ml 225ng/ml
  D-Methamphetamine 1250ng/ml 750ng/ml
  Methaqualone 375ng/ml 225ng/ml
  Morphine 375ng/ml 225ng/ml
  Oxazepam 375ng/ml 225ng/ml
  Phencyclidine 32ng/ml 18.75ng/ml
  D-Propoxyphene 375ng/ml 225ng/m
  Secobarbital 375ng/ml 225ng/ml
  9-Carboxy-11Nor-Delta-9-THC 62ng/m 37.5ng/ml

DAU SCREEN 2000   PLUS 25% MINUS 25%
  Benzoylecgonine 375ng/ml 225ng/ml
  Creatinine 25mg/dl 15mg/dl
  Methadone 375ng/ml 225ng/ml
  D-Methamphetamine 1250ng/ml 750ng/ml
  Methaqualone 375ng/ml 225ng/ml
  Morphine 2500ng/ml 1500ng/ml
  Oxazepam 375ng/ml 225ng/ml
  Phencyclidine 32ng/ml 18.75ng/ml
  D-Propoxyphene 375ng/ml 225ng/ml
  Secobarbital 375ng/ml 225ng/ml
  9-Carboxy-11Nor-Delta-9-THC 62ng/m 37.5ng/ml

SPECIAL SCREEN CUTOFF 1  
  Creatinine 25mg/dl
  D-Methamphetamine 375ng/ml
  Morphine 375ng/ml
  9-Carboxy-11Nor-Delta-9-THC 125ng/ml

SPECIAL SCREEN CUTOFF 2  
  Methylenedioxymethamphetamine 312ng/ml
  Morphine 225ng/ml
  9-Carboxy-11Nor-Delta-9-THC 25ng/ml

AMPHETAMINE  
  D-Amphetamine 625ng/ml
  D-Methamphetamine 625ng/ml
  Methylenedioxyamphetamine 625ng/ml
  Methylenedioxymethamphetamine 625ng/ml
  Methylenedioxyethyamphetamine 625ng/ml

GS/MS CUTOFF PLUS 25%  
  D-Amphetamine 625ng/ml
  Amobarbital 250ng/ml
  Benzoylecgonine 187.5ng/ml
  Butalbital 250ng/ml
  Codeine 2500ng/ml
  Meperidine 250ng/ml
  Methadone 250ng/ml
  Methadone Primary Metabolite 250ng/ml
  D-Methamphetamine 625ng/ml
  Methaqualone 250ng/ml
  Methylenedioxyamphetamine 250ng/ml
  Methylenedioxymethamphetamine 250ng/ml
  Methylenedioxyethyamphetamine 250ng/ml
  Monoacetylmorphine 12.5ng/ml
  Morphine-3b-D-Glucuronide 1875ng/ml
  Morphine 625ng/ml
  Norpropoxyphene 250ng/ml
  Pentobarbital 250ng/ml
  Phencyclidine 31.25ng/ml
  Phenobarbital 250ng/ml
  Secobarbital 250ng/ml
  9-Carboxy-11Nor-Delta-9-THC 18.75ng/ml

GS/MS ALT CUTOFF PLUS 25%  
  D-Amphetamine 375ng/ml
  Codeine 375ng/ml
  N-Desmethyldiazepam 250ng/ml
  Hydroxyethyllurazepam 250ng/ml
  A-Hydroxyalprazolam 250ng/ml
  A-Hydroxytriazolam 250ng/ml
  Hydromorphone 375ng/ml
  Hydrocodone 375ng/ml
  Lorazepam 250ng/ml
  Merperidine 375ng/ml
  D-Methamphetemine 375ng/ml
  Morphine-3b-D-Glucuronide 250ng/ml
  Morphine 125ng/m
  Normeperidine 375ng/ml
  Oxazepam 250ng/ml
  Oxycodone 375ng/ml
  Oxymorphone 375ng/ml
  Temazepam 250ng/ml| Whole Blood Controls | Serum Controls | Urine Controls | Custom Controls | Analyte List |
P. O. Box 212333    Augusta, GA 30917-2333   Phone: 706.863.6536    Fax: 706.863.3313